Que hàn KL508

Que hàn KL508

Khách hàng bình chọn 0 đánh giá  0 đánh giá  |  Viết đánh giá
Mã sản phẩm: KL508
Bảo hành : 12 Tháng
Tình trạng: Còn hàng
Giá: LH : 0904940575
Số lượng:  
Support

 

HIGH TENSILE STRENGTH STEEL

ELECTRODES

 

KL-508

Theo tiêu chuẩn

執行規範:AWS A5.1 E7018

     

Là loại que hàn Hidro chịu lực tốt, thích hợp với mọi vị trí hàn

50kg級高強度鐵粉低氫焊條,適合全位置焊接。

Ñaëc tính vaø coâng duïng 特性與用途

  1. Bôûi hieäu xuaát noùng chaûy cao, tính naêng maùy vaø tia X toát, coù theå haøn ñöùng haøn ngöûa thích hôïp taát caû caùc vò trí haøn vôùi tính naêng öu vieät.

   因其熔填效率高,機械性能及X射線優良,立、仰焊接均適合全位置焊接性能優越。

  1. Thích hôïp haøn caùc loaïi theùp hoäp kim thaáp , theùp cacbon haøm löôïng töø trung ñeán cao. Caùc loaïi theùp daày vaø moät soá linh kieän laøm töø gang 適用於低合金鋼、中高碳鋼、厚鋼板及鑄鋼件的焊接。
  2. Hoà quang oån ñònh, tia löûa nhoû, baõ haøn baûo veä toát, kieåm nghieäm tia X toát,ñaëc bieät thích hôïp haøn caùc bình chòu aùp 電弧穩定,火花小,焊渣保護好,X射線檢驗良好,對壓力容器等易裂材料焊接性能特好。

Ñaëc tính söû duïng 使用特性

  1. Caàn veä sinh beà maët caàn haøn tröôùc khi haøn

   焊件表面的水分、鏽漬、油污要充分清除。

  1. Tröôùc khi haøn phaûi xaáy ôû nhhieät ñoä 300 – 350 oC trong 1 giôø, khi söû duïng laáy moät soá ít boû vaøo nôi giöõ nhieät töø 100 – 150oC, soá löôïng laáy ra khoâng neân vöôït quaù soá löôïng caàn söï duïng trong ngaøy.

焊前焊條要先經300~350℃乾燥60分鐘,使用時取出少量放入100~150℃保溫乾燥筒內,取出焊條最多以當日使用量為宜。

  1. Nhaèm phoøng traùnh tröôøng hôïp khi haøn phaùt sinh loã khí, neân duøng phöông phaùp luøi tieán.

為防止起弧發生氣孔,應採用後退前進法。

  1. Coá gaéng duy trì hoà quang ngaén, khi caàn di ñoäng, ñoä roäng khoâng vöôït quaù ñöôøng kính loõi que haøn 3 laàn

儘量保持短電弧,需要擺動時,寬度不超過焊條芯線線徑的3倍。

  1. neáu ñieän löu quaù cao taïo neân nhieät ñoä cao, seõ gaây ra xung kích thaáp, neân duøng ñieän löu thích hôïp

電流太高引起熱輸入量過高時,會引起衝擊值下降,應採用適當的電流。

Thaønh phaàn hoùa hoïc 焊道化學成分典型一例(wt%)

 

C

Mn

Si

S

P

0.08

1.00

0.60

0.012

0.011

 

Ñaëc tính kyõ thuaät 焊道機械性能典型一例

 

Condition

Yield Strength

N/mm2

Tensile Strength

N/mm2

Elongation

%

Impact ISo-V(J)

0℃

-29℃

Required Min

Typical

399

510

482

580

22

29

---

220

27

172

 

Phaïm vi ñieän löu 適用電流範圍(AC hoaëc DC±)

 

Diameters (mm)

Current (A)

F

V & OH

2.6

3.2

4.0

5.0

55 ~ 85

 90 ~ 100

130 ~ 180

180 ~ 240

50 ~ 80

 90 ~ 120

130 ~ 160

160 ~ 200

 

Quy caùch saûn phaåm vaø phöông thöùc ñoùng goùi 產品規格及包裝方式

 

Diameters

(mm)

Length

(mm)

Wight Set (kg)

Inner Box

Master

Pallet

2.6

3.2

4.0

5.0

350

350

400

400

5

5

5

5

20

20

20

20

1200

1200

1200

1200

KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD.---KUANG TAI GROUP

Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:Phòng Kinh doanh

Thanh sơn 0988822744
Thanh Sơn 0904.940.575

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian: 8h00 - 17h00 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h00 - 12h00, ngoài giờ hành chính quý khách hàng vui lòng gửi email tới viethanwelding@gmail.com hoặc đường dây nóng 0904.940.575
 
Điện thoại hỗ trợ
HN: Chăm sóc khách hàng: 0904.940.575
HN: Kinh doanh: 0988.822.744
Hotline : 0904.940.575
 
Hướng dẫn sử dụng
 

 

Phòng Kinh doanh

Thanh sơn 0988822744
Thanh Sơn 0904.940.575

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian: 8h00 - 17h00 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h00 - 12h00, ngoài giờ hành chính quý khách hàng vui lòng gửi email tới viethanwelding@gmail.com hoặc đường dây nóng 0904.940.575
 
Điện thoại hỗ trợ
HN: Chăm sóc khách hàng: 0904.940.575
HN: Kinh doanh: 0988.822.744
Hotline : 0904.940.575
 
Hướng dẫn sử dụng
 

 

Phòng Kinh doanh

Thanh sơn 0988822744
Thanh Sơn 0904.940.575

Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian: 8h00 - 17h00 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h00 - 12h00, ngoài giờ hành chính quý khách hàng vui lòng gửi email tới viethanwelding@gmail.com hoặc đường dây nóng 0904.940.575
 
Điện thoại hỗ trợ
HN: Chăm sóc khách hàng: 0904.940.575
HN: Kinh doanh: 0988.822.744
Hotline : 0904.940.575
 
Hướng dẫn sử dụng
 

 

Tin tức sản phẩm
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố thông tin cho thấy chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ vẫn đang nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu áp đảo trong DN do chính doanh nhân này...


Sản phẩm cùng loại